Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

 • I Parkhaven beror vores værdier på et anerkendende og inkluderende menneskesyn.
 • Vi har et overordnet mål om at give alle vores børn en rigtig god dag hver dag.
 • Alle børn har brug for tydelige, nærværende og fagligt dygtige voksne.
 • Vi realiserer respekten for det andet menneske her og nu.
 • Vi viser tillid til børn, forældre og personalet indbyrdes.
 • Vi er en engageret, positiv medarbejdergruppe med udgangspunkt i højt fagligt niveau.
 • Vi sikrer, at alle har ret til at være en del af fællesskabet, og vi accepterer og rummer forskelligheder.

Sådan arbejder vi med:

Børnesyn

Det at være barn har værdi i sig selv. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

Dannelse og børneperspektiv

Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

Vi er som institution forpligtede til at ”åbne døre” for børnene, give dem oplevelsesmuligheder og formidle kontakt til omverden. Vi skal være med til at give børnene et så differentieret tilbud som muligt. Der skal være muligheder for spontane aktiviteter, grænseoverskridelser, motoriske udfordringer og ikke mindst tid til ro og fordybelse. Både ude og inde søger vi mange forskellige læringsrum og funktioner. Vi vil gerne gøre funktioner og aktiviteter så mobile som muligt, så vi ikke kommer til at begrænse gode lege. Der skal være plads til at øve sig, til at fordybe sig, til at lege i fred (også i fred for de voksne) og til at få sug i maven.

Leg

Legen har en værdi i sig selv, og den skal være en gennemgående del af pædagogikken i Parkhaven. Personalet skal være deltagende i legen, og det er målet, at legen understøttes af voksne, som supplerer legen med enten deltagelse, rekvisitter eller har et blik for, når legen skal hjælpes videre.

Læring

Læring skal forstås bredt. Læring sker eksempelvis gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

Børnefællesskaber

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

Vi arbejder meget struktureret med den læring, som ovenfor er beskrevet. Vi har en tematisk tilgang, som betyder, at vi arbejder med løbende temaer, der skifter for hver måned.

Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

I Parkhaven har vi også fokus på at udvikle børnenes sproglige kompetencer. Vi har dialogisk læsning, som en fast del af vores hverdag.
Denne læsning, som skaber dialog, ord og sprogforståelse, leveres af husets sprogvejleder Jeanette, som har et særligt blik på at skabe sammenhæng mellem de bøger, som der arbejdes med, og det aktuelle tema i Parkhaven.

Børn lærer sprog ved at være aktive og eksperimenterende sprogbrugere i dialog med andre. Derfor er den voksnes ageren af afgørende betydning som sproglig rollemodel og dialog-partner og er dén, som har medansvar for barnets sprogudvikling.

I Parkhaven ønsker vi, at arbejde med at stimulere børnenes sproglige egenskaber og udvikle deres evner til at kommunikere verbalt og med kropssprog. Vi ønsker at skabe rammer for sprogligt og litterært arbejde og dermed forudsætninger for, at børnene bliver gode til at læse, forstå og udvikle sproget og dets muligheder.

Børnene skal yderligere kunne anvende sproget til at udtrykke følelser, meninger og til at interagere med andre børn eksempelvis i spise-situationer og i deres venskaber.

Sammenhæng fra daginstitution til SFO og skole handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed med videre.

Vi ønsker i Parkhaven at sende robuste og læringsparate børn i SFO. Hvert år arbejder vi målrettet med "Lydbyen" i forbindelse med skolegruppen . Dette er en pædagogisk værktøjskasse, som tager børnene med ind i et univers af lyde, ord, sprogforståelse og meget mere. Børnene møder blandt andet Frida fisker, som har frikadeller i håret, og som fisker hver dag.

Vi arbejder også på tværs i klynge J. Her mødes vi med de kommende skolebørn fra Elverhuset og Mariehønen, hvor der blandt andet arbejdes med nye venskaber og pædagogisk idræt på et niveau, der udfordrer børnene, og som skaber de kompetencer, de skal benytte sig af for at få en god tid på SFO'en inden skoletiden venter til august.

Vi har planlagte aktiviteter og en struktur, der giver børnene muligheder for at være en aktiv del af det sociale fællesskab. Læring finder sted i formelle og uformelle læringsprocesser, gennem leg og andre planlagte aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser, bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanerne har fokus på noget, som vores børn har det svært med (det kan for eksempel være sprog), eller noget, de er interesseret i (det kan for eksempel være indianer).

Alle børn er kompetente og skal have medindflydelse på og ikke mindst medinddrages mest muligt i hverdagen.

Vi har fokus på selvhjulpenhed og guider børnene til at gøre mest muligt selv med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingszone. Vi har også fokus på at følge børnenes egne initiativer. Vi vægter børnenes leg højt og forsøger at skabe så få afbrydelser som muligt.

Her kan du læse Parkhavens pædagogiske læreplan.

Pædagogisk læreplan for Parkhaven

Daginstitution Parkhaven
Parkvej 133
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 30

Pædagogisk leder: Charlotte Arildsen
E-mail: CharlotteAr@htk.dk

Klyngeleder: Annette Skinnebach
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.00 - 17.00

Lukkedage