Skip til hoved indholdet
  Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

 • Kan du omsætte inklusion og den anerkendende tilgang i pædagogisk praksis?
 • Tror du på, at alle børn kan lykkes?

Så er det måske lige dig, vi søger!

Hvem er vi?

Børnehuset Parkhaven består af 2 vuggestue grupper, med 12 børn i hver gruppe, samt en børnehave gruppe med 21 børn. Vi er 11 engagerede og kompetente medarbejdere, der sammen og hver for sig, skaber gode rammer for trivsel og udvikling for alle børn.

Vi kan tilbyde:

 • En daginstitution med aktive børn, forældre og personale.
 • Gode rammer ude og inde.
 • Beliggende i et godt miljø.
 • En velfungerende personalegruppe i løbende udvikling.
 • Et hus med humor og rummelighed.
 • En børnegruppe fra mange forskellige nationaliteter.
 • En pædagogik der vægter leg, nærvær og tryghed højt.
 • En pædagogik der ser muligheder, i stedet for begrænsninger.
 • Et åbent hus med åbne døre og samarbejde på tværs af stuerne.
 • Fælles aktiviteter i løbet af året med institutionerne i området.

Vi forventer, at du:

 • Har respekt og forståelse for den professionelle tilgang til den pædagogiske praksis.
 • I samarbejde med pædagoger og den pædagogiske leder tilegner dig viden om børns udvikling.
 • Tør bidrage til fornyelse af kultur og pædagogik.
 • Er ansvarsfuld, stabil og i besiddelse af godt humør.
 • Er forandringsparat, udviklingsorienteret, kreativ og nysgerrig.
 • Kan indgå i et positivt og respektfuldt samarbejde.
 • Investerer i et åbent og tæt forældresamarbejde båret af gensidig respekt.
 • Optræder empatisk og åben i dit relations arbejde.
 • Er glad for naturen og sætter pris på udeliv.
 • Er klar over at et godt personale samarbejde er grundstenen til en god institution.
 • Er fortrolig med brugen af iPad, computer og lignende.
 • Er klar i både skrift og tale

Læs mere om os

Vi er en personalegruppe, som rummer både erfarende og nyuddannede kollegaer. Begge grupper har værdier, som er vigtige for os i Parkhaven.

Vi nyder, at vi i vores pædagogiske udvikling både kan anvende den nyeste viden og de erfaringer, som nogle medarbejder igennem mange år har gjort sig i deres pædagogiske virke.

Beskrivelse af praktikstedet

Daginstitution Parkhaven
Parkvej 133
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 30

Pædagogisk leder: Charlotte Arildsen
E-mail: CharlotteAr@htk.dk

Åbningstider

Mandag - fredag: 06.00 - 17.00

Arbejdsmetoder

I Høje Taastrup kommune arbejder vi med Morgendagens dagtilbud. Se eventuelt mere her:  Morgendagen - HTK

Vision

Alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Vi arbejder med børnestyret leg, og relationskompetencer, som styrker børnegruppen og det enkelte barns generelle udvikling med blik for zonen for nærmeste udvikling.

Vi benytter os af SP, som er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barns udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets omgivelser og relationer i analysen. Vi arbejder målrettet med tematisk projektarbejde og dialogisk læsning, som en struktureret metode i arbejdet med den sproglige og almene udvikling hos børnene. Huset er i konstant udvikling, og vi er meget opmærksomme på ny læring samt faglige tiltag og forandringer. Vi ønsker løbende uddannelse i personalegruppen, da dette er medskabende til en dynamisk og innovativ institutionskultur. 

Fysiske rammer - inde og ude

Parkhaven er en del af klynge J, som også består af daginstitutioner Elverhuset og Mariehønen.

I Parkhaven har vi tre stuer, som arbejder med små læringsrum og plads til fordybelse. Vores fokus er at sikre plads til motorisk udfoldelse, og sikre kreativitet med særligt fokus på barnets sproglige udvikling. På legepladsen er der gode muligheder for både høj og lav *arousal, således, at børnene kan stimuleres efter behov og motorisk formåen. Vi benytter desuden områdets faciliteter, og nyder at bruge turer ud af huset som et læringsrum, der bidrager til børnenes omverdensforståelse.

*En høj arousal, gør os vågne og aktive hvor en lav arousal medfører sløvhed og søvn.

Ansatte

Vi har både pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenassistent og perioder med praktikanter, personer i løntilskud eller arbejdsprøvning.

Vi samarbejder med en bred gruppe af fagpersoner så som ressource-pædagoger, tale-høre-konsulenter, psykologer, og Praktisk Pædagogiske Vejledere, PPV.

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Vi arbejder ud fra Dagtilbudslovens formålsparagraffer, og det er derfor vigtigt, at den studerende bliver bekendt med dette gennem denne praktikperiode. På en vejledningsgang vil vejlederen og den studerende tale om, hvilket lovgrundlag man som daginstitution er forpligtet til at arbejde ud fra.

Da vi er i gang med at udarbejde og implementere den ny styrkede læreplan i institutionen, vil den studerende få indblik i, hvordan den nye styrkede læreplan adskiller sig fra de læreplaner, der blev indført i 2004.

Den studerende får mulighed for at øve sig i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktion i samfundet, og særligt indblik i, hvordan en institution med en mangfoldig børnegruppe løser den pædagogiske opgave.

Den studerende skal deltage i planlægning af forskellige aktiviteter indenfor de beskrevne mål for den enkelte praktikperiode. Den studerende skal også reflektere og evaluere på processen efterfølgende. Vi planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter og forløb på læringsmøder, temamøder og stuemøder, som den studerende også vil få mulighed for at deltage i.

Den studerende skal støtte, hjælpe og deltage i børnenes lege og aktiviteter sammen med det øvrige personale.

Den studerende skal øve sig i at anvende elektroniske kommunikationssystemer - både til dokumentation og til at søge information.

Den studerende skal deltage og bidrage til dialogen om det enkelte barns udvikling, samt til udvikling af praktikstedets praksis. Det gøres blandt andet ved at deltage aktivt i stuemøder og læringsmøder, men også i en løbende dialog med vejlederen i dagligdagen.

Den studerende skal stifte bekendtskab til institutionens former for planlægning, projektbeskrivelser, uge-/månedsplanlægning og mål og udviklingsplaner/SP-model.

Den studerende skal opnå viden om sundhed og det pædagogiske måltid. Samt hvilken betydning det pædagogiske måltid har for blandt andet børnenes sundhed, trivsel og sproglige udvikling.

Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejnepolitik. 

Anbefalet litteratur i 1. praktikperiode

 • ”Leg der styrker motorikken” af Vibeke Winter.
 • ”Dit barns sprog” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek.

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest to dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?
 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode

I Parkhaven arbejder vi struktureret i dagligdagen. Vi planlægger forskellige aktiviteter på baggrund af, hvad vores børnegruppe er optagede af, og hvad deres behov er. Vi er opdelt i mindre grupper ud fra børnenes alder, og på den måde kan vi arbejde mere målrettet og differentieret ud fra det enkelte barn.

Den studerende får indblik i praktikstedets planlægning af pædagogiske aktiviteter og projektperioder ved at deltage i teammøder og læringsmøder, og ved selv at stå for, at tilrettelægge, planlægge og evaluere mindst ét forløb eller én aktivitet i løbet af praktikperioden.

Relations arbejdet er en vigtig del af dagligdagen i Parkhaven. Vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn bliver en del af fællesskabet og får en følelse af, at de bidrager til det betydningsfulde fællesskab.

Den studerende skal være med til at støtte børnene i deres sociale relationer til de andre børn ved at benævne egne og børnenes initiativer og handlinger i samspillet med andre. Den studerende skal være nærværende og rolig i sin tilgang til børnene, og være opmærksom på at være en god rollemodel, der guider og vejleder.

Som arbejdsplads har vi stor fokus på anerkendende kommunikation i dagligdagen. Anerkendende og tydelig kommunikation er vigtige elementer for at skabe de bedste betingelser for både børn og voksne. Vores struktur og planlægning er med til at understøtte dette så alle ved, hvad de skal, så der ikke opstår misforståelser.

I vores kommunikation med børnene har vi fokus at skabe en anerkendende og udvekslende dialog med barnet, hvilket den studerende skal sætte sig ind i og afprøve.

Vi vægter et godt forældresamarbejde og arbejder på at skabe en god dialog med alle forældre, hvilket vi blandt andet har på som punkt til opstartssamtaler med forældrene. Den studerende skal arbejde på at synliggøre sig selv overfor forældrene. Dette indebærer heriblandt at hilse på og præsentere sig selv i opstartsperioden af praktikken.

Den studerende skal læse relevant litteratur for dette emne, og selv koble teorien herfra til at være med til at rammesætte og inkorporere det i børnenes leg. I forbindelse med dette skal den studerende gøre sig observationer og refleksioner i forhold til at rammesætte og udvikle børnenes leg. Dette evalueres løbende på vejledningsmøderne.

Den studerende vil få indblik i, hvordan Parkhaven arbejder med at støtte børnenes motorik og kropsbevidsthed.

Musik og rytmik indgår ofte i vores samlingssituationer, og ved at deltage aktivt i dem, vil den studerende opnå kendskab til, hvordan man kan bruge musik til at understøtte flere forskellige kompetencer hos børnene - som eksempelvis sprog, kropsbevidsthed og sociale relationer.

Vi tænker æstetik ind, når vi indretter vores stuer, og vi arbejder på at lave ”rum” i rummene. Vores indretning tager udgangspunkt i at skabe læringsmiljøer for børnene, der er dynamiske og følger det, vi ser, at børnene er optagede af. Den studerende skal reflektere og spørge ind til, hvordan institutionen er indrettet, og eventuelt  forsøge selv at være med til at planlægge og implementere ændringer til indretninger ud fra observationer af, hvad der optager børnegruppen.

Den studerende skal sætte sig ind i institutionens mad og sundhedspolitik.

Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejne og arbejdsmiljøpolitik.

Den studerende skal selv byde ind med tiltag til, hvordan man kan arbejde sundhedsfremmende med børn i dagtilbud.

Anbefalet litteratur i 2. praktikperiode

 • HTK Morgendagens Børne- og ungeliv
 • Børne- og ungepolitikken
 • SP- teamguide
 • Inkluderende samspil gennem pædagogisk relations arbejde (ICDP)
 • 10 principper for forældresamarbejde
 • ”Leg der styrker motorikken” af Vibeke Winter.
 • ”Dit barns sprog” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Sprogets milepæle ” af Helle Bylander og Trine Krogh.
 • ”Kom ind i legen” af Kristina Avenstrup og Sine Hudecek.
 • ”Master for ny styrket læreplan”

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen eller efter behov, hvor den studerende og vejlederen går fra. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at skrive og have klar senest 2 dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?
 • Hvordan går det med arbejdet med den studerende plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat for hver vejledning, og på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig. 

Er du interesseret i at søge job i Parkhaven, så vil vi glæde os til at høre fra dig og vise dig rundt!

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Daginstitution Parkhaven
Parkvej 133
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 30

Pædagogisk leder: Charlotte Arildsen
E-mail: CharlotteAr@htk.dk

Klyngeleder: Annette Skinnebach
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.00 - 17.00

Lukkedage